12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati


Admin

Administrator
#1
12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018-2019) - 2 Ders Saati

19/01/2018 güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.

12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede ekstrem doğa olayları ve etkilerine yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

Coğrafi Beceriler

Coğrafi gözlem (kzm. 12.1.1)
Kanıt kullanma (kzm. 12.1.1)

12.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri; Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi; Türkiye’nin turizm potansiyeli konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.2.1. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.
Şehir hayatı içerisinde birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır.​

12.2.2. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.
a) İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir.​
b) İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir.​
c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer verilir.​

12.2.3. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.
Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur.​

12.2.4. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.
Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır.​

12.2.5. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

12.2.6. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.
İstatistiki veriler ve grafiklerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu yapılır.​

12.2.7. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi’ne yer verilir.​

12.2.8. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.
Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır.​

12.2.9. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir.
İpek ve baharat yollarına yer verilir.​

12.2.10. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.
Ticarete konu olan ürünlerin ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır.​

12.2.11. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.
a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.​
b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerlere yer verilir.​
c) Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir.​

12.2.12. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

Değerler
Dürüstlük (kzm.12.2.8), Öz denetim (kzm.12.2.1), vatanseverlik (kzm.12.2.11)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 12.2.1, 12.2.11)
Coğrafi gözlem (kzm. 12.2.1, 12.2.6, 12.2.11)
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.12)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.2.1)
Harita becerisi (kzm. 12.2.2, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.10)
Kanıt kullanma (kzm. 12.2.3)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (12.2.4, 12.2.8, 12.2.10, 12.2.12)
Zamanı algılama (kzm. 12.2.5, 12.2.6)


12.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim, ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer verilir.​

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir.

12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.
Boğazlar ve Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisi vurgulanır.​

12.3.4. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar.
Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime yer verilir.​

12.3.5. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.
Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır.​

12.3.6. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.
a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.​
b) Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır.​

12.3.7. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.
Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir.​

12.3.8. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.
Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir.​

12.3.9. Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir.
Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır.​

Değerler
Vatanseverlik (kzm.12.3.3) , Adalet (kzm.12.3.9)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.3.2, 12.3.3, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9)
Değişim ve sürekliliği algılama (12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.9)
Harita becerisi (kzm. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9)
Kanıt kullanma (kzm. 12.3.5)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 12.3.6)


12.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.4.1. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.
Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir.​

12.4.2. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

Değerler
Sorumluluk (kzm.12.4.1)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.4.1, 12.4.2)

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati
 Reklamlar

Facebook

Üst