9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)


Admin

Administrator
#1
9. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018-2019)

19/01/2018 güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.


9. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
9.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla doğa-insan etkileşimi, coğrafyanın bölümlenmesi ve ilişkili olduğu disiplinler, coğrafya biliminin gelişimi, dünyanın şekli ve hareketlerinin etkileri, koordinat sistemini oluşturan unsurlar, mutlak ve göreceli konum, harita bilgisi, , atmosferin ve iklim elemanlarının genel özellikleri, dünyada ve Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri konularına yer verilecektir.​
Kazanım ve Açıklamaları

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.​
b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.​

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.
Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.​

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.
a) Coğrafya biliminin önemine değinilir.​
b) Coğrafya biliminin gelişimine evrensel ölçekte katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilir.​

9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine de kısaca değinilir.​

9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.​
b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.​

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
a) Harita projeksiyonlarına yer verilir.​
b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.​
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.​

9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.​
b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir.​
c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.​

9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
a) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.​
b) Eş yükselti eğrileri ile çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerinin ayırt edilmesine yer verilir.​
c) Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden renklendirme ve kabartma yöntemlerine yer verilir.​
9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.

9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.​
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.​
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir.​

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.
Gerçek istasyonlara ait klimatolojik verilerin yer aldığı iklim grafiklerine yer verilir.​

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.​
b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.​
c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir.​

Değerler
Doğa sevgisi (kzm.9.1.1), Öz denetim (kzm.9.1.1)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.1, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10)
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.10)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.4)
Harita becerisi (kzm. 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.12, 9.1.13)
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11)
Zamanı algılama (kzm. 9.1.3, 9.1.4)


9.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla yerleşmelerin yer seçimini ve gelişimini etkileyen faktörler, yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler, Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler ile yerleşmelerin fonksiyonel özellikleri konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir.​

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.​
b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.​

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.​

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt eder.
Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.​

Değerler
Vatanseverlik (kzm.9.2.4)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 9.2.1)
Coğrafi gözlem (9.2.1)
Coğrafi sorgulama (9.2.2, 9.2.3, 9.2.4)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4)
Harita becerisi (9.2.3, 9.2.4)
Kanıt kullanma ((9.2.1, 9.2.2)


9.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla bölge belirlemede kullanılan kriterler, Dünyadaki farklı bölge örnekleri, bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği, çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkelere ilişkin konulara yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
a) Şekilsel ve işlevsel bölge ayrımına yer verilir.​
b) Türkiye’den ve dünyadan farklı bölge örneklerine yer verilir.​

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.

9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.

Coğrafi Beceriler
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3)
Harita becerisi (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3)


9.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla insanların doğal çevreyi kullanma biçimleri, doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler ile ilgili konulara yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.​

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
a) Örnek olaylardan hareketle insanın atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer üzerindeki etkilerine yer verilir.​
b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.​

Değerler
Öz denetim (kzm.9.4.2), doğa sevgisi (kzm.9.4.2)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 9.4.1, 9.4.2)
Coğrafi gözlem (kzm. 9.4.1)
Coğrafi sorgulama (kzm. 9.4.1, 9.4.2)
Kanıt kullanma (kzm. 9.4.2)

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati
 Reklamlar

Facebook

Üst