Coğrafyanın Bölümleri ve Yararlandığı Bilim Dalları


#1

Coğrafyanın alt bölümleri nelerdir?
Coğrafyanın bölümleri ve yardımcı bilim dalları şu şekilde sınıflandırılabilir.


COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

1. FİZİKİ COĞRAFYA

Yerküre, havaküre ve su kürede meydana gelen olayları inceler.

a. Jeomorfoloji
Yerşekillerinin oluşumunu ve yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini inceler. Epirojenez (kıta oluşumu, orojenez (dağ oluşumu), volkanizma, depremler gibi içi kuvvetlerle; akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalga ve akıntılar gibi dış kuvvetlerin oluşumunu ve oluşturduğu yerşekillerini inceler.

Jeomorfolojinin yararlandığı bilim dalları:
 • Jeofizik
 • Jeoloji
 • Pedoloji (Toprak bilimi)
 • Litoloji (Taş bilimi)
gibi bilimlerin araştırma, veri ve sonuçlarından yararlanır.


b. Hidrografya
Okyanuslar ve denizlerde su hareketlerini, karalarda yer üstü, yer altı sularının dolaşımını inceler.

Hidrografyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Hidroloji (Sular bilimi)
 • Potamoloji (Akarsu bilimi)
 • Limnoloji (Göl bilimi)
 • Oseonografya (Okyanus bilimi)
 • Hidrojeoloji (Yeraltı suları)
gibi bilim dallarından yararlanır.


c. Klimatoloji
İklim tiplerinin ortaya çıkmasında etkili olan yağış, sıcaklık, basınç, rüzgâr gibi iklim elemanlarını ele alıp, bunların dünya üzerindeki dağılışını inceleyen bilimdir.

Klimatolojinin yararlandığı bilim dalları:
 • Fizik
 • Meteoroloji'nin gözlem ve sonuçlarından yararlanır.


d. Biyocoğrafya
Biyosfer adı verilen canlılar küresinde topluluk halinde bulunan bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışını, bu dağılışta etkili olan iklim, toprak ve yeryüzü şekillerini ele alır.

Biyocoğrafyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Biyoloji
 • Botanik
 • Zoolojinin
 • Tıp
gibi bilim dallarından yararlanır.


e. Matematik Coğrafya
Yeryuvarlağının biçimi, büyüklüğü, yeryüzünün çizimi konularını ele alır.

Matematik coğrafyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Astronomi (Uzay bilimi)
 • Kartoğrafya (Harita bilimi)
 • Matematik
gibi bilim dallarından yararlanır.


2. BEŞERİ COĞRAFYA

İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. İnsanların yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım gibi etkinlikleriyle bunların şekillenmesinde belirleyici olan etmenleri inceler. Antropoloji, etnoloji, demografi, ekonomi, istatistik, sosyoloji, tarih gibi bilimlerin veri ve sonuçlarından yararlanır.

a. Nüfus Coğrafyası: Nüfusu, nüfus artışını, yoğunluğunu, kırsal ve kentsel dağılımını ve bunların dağılımına etki eden etmenleri inceler.

b. Yerleşme Coğrafyası: Doğal çevrenin yerleşme ve yerleşme tipleri üzerindeki etkilerini ve yerleşmenin dağılışını ele alır.

c. Tarım Coğrafyası: Tarımın insan yaşamı üzerindeki önemini, iklimi, yeryüzü şekillerini, gelenek ve toprağın tarıma etkilerini, çeşitli tarım sistemlerini inceler.

ç. Sanayi Coğrafyası: Sanayinin dağılışını ele alır. Bu dağılımda etkili olan iklim, yeryüzü şekilleri, hammadde ve ulaşım etmenlerini inceler.

d. Ulaşım Coğrafyası: Yeryüzü şekilleri, su yolları ve iklimin ulaşım ağı üzerindeki etkilerini ele alır. Üretim ve tüketim merkezleriyle olan ilgi ve dağılışını inceler.

e. Turizm Coğrafyası: İnsanların ilgisini çeken, onları dinlendiren, ender bulunan doğal güzellikler ve manzaraları ele alır. Yanı sıra insanların görmek ve hastalıklarını tedavi etme istemlerini gözönüne alarak bunların oluşum dağılım ve etkilerini inceler.

BÖLGESEL COĞRAFYA

a. Kıtalar Coğrafyası

b. Ülkeler CoğrafyasıCoğrafyanın Yararlandığı Bilim Dalları

Jeoloji: Yer kabuğunun oluşumunu gelişimini ve yapısını inceler.
Jeofizik: Yer kürenin iç yapısını ve fiziksel özelliklerini inceler.
Jeodezi: Yer ölçme bilimi.
Astronomi: Dünya’nın geçmişi, güneş sistemi, yıldız, gezegen, uydu, göktaşı gibi gök cisimlerinin konumlarını hareketlerini, kimyasal yapılarını inceler. Uzay bilimi.
Kartografya : Harita bilimi.
Meteoroloji: Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceler.
Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır.
Antropoloji: İnsan bilimidir.
Etnoloji: İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı.
Sosyoloji: Toplum bilimi.
Demoğrafi: Nüfusu inceleyen bilim dalıdır.
Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler.
İstatistik: Çeşitli olayları ve nesneleri düzenli olarak tespit edip rakamlarla ifade eden bilim dalıdır.
Tarih: Geçmişte yaşayan toplumların hayatlarını yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalıdır.
Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalıdır.
Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.
Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst