İnsanın Doğal Ortama Olumlu ve Olumsuz Etkileri


#1

İnsanın Doğal Ortama Olumlu ve Olumsuz Etkileri

İnsanların Doğal Ortama Olumlu Etkileri


Ağaçlandırma yaparak veya engebeli alanlara teraslama yaparak erozyonu önlenmeye çalışması

Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanları koruma altına alması

Bitki örtüsü bakımından fakir olan bölgelerde ağaçlandırma yapması

Milli parklar oluşturarak yerşekilleri veya bitki örtüsü bakımından önemli bazı alanları koruma altına alması


İnsanların Doğal Ortama Olumsuz Etkileri

Atmosfere bırakılan sera gazlarının küresel ısınmayı ortaya çıkarması

Sanayi atıklarının hava, su ve toprak kirliliğine yol açması

Doğadaki hayvanların aşırı ve bilinçsiz bir şekilde avlanması

Bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde erozyonun artması

Hızlı ve plansız şehirleşme sonucu çevre kirliliğinin ortaya çıkması

Tarım ilaçlarının toprağı ve suyu kirletmesi

Tarım alanları açmak amacıyla ormanları tahrip etmesi

Çayır ve meraların tarla haline dönüştürülmesi

Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılması

Egzoz gazlarının ve fosil yakıtların havayı kirletmesi

Maden kaynakları çıkarma faaliyetleri sonucunda yerşekillerinin doğal görünümünü değiştirmesi
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst