Koza Yayınları Coğrafya-9 Sayfa 86-87-88 Ölçme Değerlendirme Çalışmalarının Cevapları - 2014


#1
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangileri Dünya’da sıcaklığın dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
A. Kara ve denizlerin dağılışı
B. Bitki örtüsü
C. Okyanus akıntıları
D. Sürekli rüzgârlar
E. Yer kabuğunun özellikleri
2. I. Dünyanın şekli
II. Dünyanın hareketleri
III. Atmosferin katmanlı yapısı
IV. Atmosferdeki hava hareketleri
Yukarıdakilerden hangileri farklı iklim kuşaklarının oluşmasında etkilidir?
A. I ve II B. II ve IV C. I, III ve IV D. I, II ve IV E. I, II, III ve IV
3. Stratosfer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Atmosferi oluşturan gazların % 75’i stratosferde yer alır.
B. Hava olayları stratosferde meydana gelir.
C. Ultraviyole ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını stratosfer engeller.
D. Stratosferin bütün katmanlarının sıcaklık ve yoğunluğu aynı değildir.
E. Hidrojen ve oksijen bu katmanda iyonlarına ayrılır.
4. I. Yıllık ortalama sıcaklık farklılıkları
II. İklim kuşaklarının oluşması
III. Mevsimlerin oluşması
IV. İyonosfer tabakasının kalınlığının değişmesi
V. Yıl içinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
Dünya’nın Güneş’in çevresindeki hareketine bağlı olarak hava ve iklim açısından yukarıdaki sonuçlardan
hangileri ortaya çıkar?

A. I, II ve III B. II, III ve IV C. I, II, III ve V D. I, III, IV ve V E. I, II, III, IV ve V
5. Yanda aylık ortalama sıcaklık ve aylık yağış dağılımı verilen yerin iklimi hakkında
hangisi söylenemez?

A. Yazları sıcak, kışları ılımandır.
B. En çok yağışı ilkbahar aylarında alıyor.
C. Kışları soğuk, yazları ılımandır.
D. Her mevsim yağışlıdır.
E. Mayıs en yağışlı aydır.
6. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili bilgi veya veridir?
A. Mayıstaki ani soğuma yüzünden bu yıl kirazlarda meyve olmadı.
B. Bu bölgede limon yetişmez.
C. Hava iki gün yağışlı geçecek.
D. Güneyden yaklaşan bir sıcak hava dalgası var.
E. Bugün en yüksek sıcaklığın 32°C olması bekleniyor.
7. Meteoroloji istasyonlarında bulunan anemometre ile hangi iklim elemanı ölçülür?
A. Basınç miktarı B. Rüzgâr hızı C. Nem oranı D. Rüzgâr yönü E. Yağış miktarı
8. Ani ısınma ve soğumanın art arda görülmesi sonucu havanın çok güçlü dikey akımlarla yükselmesiyle
hangi rüzgâr tipi oluşur?

A. Kasırga B. Fön rüzgârları C. Muson rüzgârları D. Hortum E. Meltemler
9. Rüzgârlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Deniz meltemi gece boyu denizden karaya doğru esen bir rüzgârdır.
B. Kutup rüzgârları sıcak ve nemli esen rüzgârlardır.
C. Kıtaların batı kıyılarına yağış bırakan rüzgârlar fön rüzgârlarıdır.
D. Muson rüzgârları tarihte ticaret rüzgârları olarak adlandırılır.
E. Alizeler, 30° kuzey ve güney enlemleri üzerinden Ekvator’a doğru yıl boyu esen rüzgârlardır.

B. Aşağıda verilen atmosferin katmanları ile özelliklerini eşleştiriniz.
Troposfer: Ortalama her 100 m’de sıcaklık 0.5°C düşer.

Stratosfer:Dikey hava hareketleri görülmez.
Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlar süzülür.
Termosfer: Bu katmanda sıcaklık çok artmaktadır.
Mezosfer: Bu katmana giren göktaşları yanmaya başlar.

C. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
1. Hava olayları atmosferin troposfer katında meydana gelir.
2. Akdeniz ikliminde en fazla yağış
kış mevsiminde görülür.
3. Atmosferde en fazla bulunan gaz
azot gazıdır.
4. Atmosfer,
troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve eksosfer katmanlarından oluşur.
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
(D) 1. Atmosferdeki dikey hava hareketleri hava olaylarını başlatır.
(D) 2. Atmosferde miktarı en fazla değişen gaz, su buharıdır.
(Y) 3. Atmosferin en büyük bölümünü oksijen ve hidrojen gazları oluşturur.
(Y) 4. İklim, atmosferde oluşan kısa süreli hava olaylarını tanımlar.
(D) 5. Nem oranının yüksek olduğu bir yerde sıcaklık veya soğukluk, ölçülen değerden daha fazla hissedilir.
(Y) 6. Bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ısınma ve soğuma daha hızlı gerçekleşir.

D. Aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplandırınız.
1. Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerini açıklayınız.
Enlem, hava kütleleri, basınç ve rüzgarlar, okyanus akıntıları, kara ve denizlerin dağılışı, ve yükselti gibi faktörlerin etkisiyle yeryüzünde farklı iklim tipleri görülmektedir.
2. Aynı iklim kuşağında bulunan iki yerleşim yerinin hangi özellikleri benzerlik gösterebilir? Niçin?
Aynı iklim kuşağında bulunan iki yerleşim yerinin sıcaklık ve yağış özellikleri benzer olur. Buna bağlı olarak bu iki yerleşim yerinin,
3. Atmosferdeki dikey hava hareketlerinin oluşumundaki unsurlar nelerdir?
Atmosferde dikey hava hareketlerinin oluşmasındaki temel unsur yeryüzündeki sıcaklığın değişmesidir. Dünya’nın ısınması sonucunda, ısınan hava hafifler, genişler ve yükselir. Isınarak yükselen havanın yoğunluğu ve sıcaklığı azalır. Havanın sıcaklığının azalmasına bağlı olarak içindeki nem yoğunlaşarak yağmur, kar gibi yağışları meydana getirir.
Hava sıcaklığının azalması durumunda ise, sıcaklığı azalan hava ağırlaşarak yere yaklaşır. Alçalıcı hava hareketlerinin olduğu yerlerde ise yağış meydana gelmez.

4. Su dolaşımını şema ile göstererek açıklayınız.

5. Yaşadığınız yerde dünya iklim tiplerinden hangisinin hâkim olduğunu belirtiniz. Bu karara nasıl vardığınızı açıklayınız.
Yaşadığınız yerde;
- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçiyorsa ve bitki örtüsü maki ise Akdeniz ilimi görülmektedir.
- Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kurak geçiyorsa ve kışları kar yağışı görülüyor. En fazla yağış ilkbaharda düşüyorsa ve bitki örtüsü bozkır (step) ise Step (bozkır) iklimi görülmektedir.
- Yazlar kısa ve sıcak, kışlar uzun ve soğuk geçiyorsa ve bitki örtüsü çayır ve orman ise Karasal iklim görülmektedir.
- Her mevsim yağışlı ve yağışların büyük bölümü sonbaharda düşüyorsa ve bitki örtüsü orman Karadeniz iklimi görülmektedir.
E. Aşağıdaki sorunun cevap seçeneklerini hazırlayınız.
Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimlerden biri değildir?
A. Ekvatoral iklim
B. Akdeniz iklimi
C. Savan iklimi
D. Muson iklimi
E. Çöl iklimi
F. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.dmi.gov.tr) ilinizin aylık
ortalama sıcaklık ve yağış miktarının şimdiye kadar ölçüm yapılan yıllardaki ortalamalarını bulunuz. Bu
verileri grafiklere dönüştürünüz. Sonra içinde bulunduğunuz yılın verilerini benzer şekilde grafikle
gösteriniz. Yıllık verileri, uzun yıllardaki ortalamalarıyla karşılaştırınız. Ortalamalardan farklı durumları
belirleyiniz.

Kendi ilinize ait sıcaklık ve yağış ortalamalarını www.dmi.gov.tr adresinden bularak kendiniz hazırlayınız.

G. Aşağıdaki kavramları, kavram haritasında uygun yerlere yerleştiriniz.
Sıcaklık, Nemlilik ve yağış, Bitki örtüsü, Nüfus ve yerleşme, Ekonomik faaliyetler, Konut tipleri
 Reklamlar

Facebook

Üst