Lider Yayıncılık Coğrafya 9 Sayfa 131-132-133 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
BOŞLUK DOLDURMA
1. Aşağıda verilen şemayı uygun kavramları kullanarak tamamlayınız.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeler arasından uygun olanı yerleştiriniz.
“dik, enine, alçak, dalmaçya, derinlik, antiklinal, lav, yüksek, senklinal, boyuna, stratovolkan”
1. Magmanın yer kabuğu içinde batolit, lakolit, dayk, sill şeklinde katılaşması
derinlik volkanizması sonucu oluşur.
2. Kıyılar, profiline göre
alçak kıyılar ve yüksek kıyılar olarak iki gruba ayrılır.
3. Koy, körfez ve yarımadaların çok olduğu kıyı tipine
enine kıyı tipi denir.
4. Bir kıvrımda tabakaların kubbe şeklinde olduğu kısma
antiklinal, çanak biçiminde olduğu kısma ise senklinal adı verilir.
5. Magma yeryüzüne çıkınca
lav adını alır.
6. Lav ve tüf katmanlarının üst üste birikmesi sonucu oluşan büyük volkan konilerine
stratovolkan denir.
ÇOKTAN SEÇMELİ
1. Dış kuvvetler ve bunların etki alanlarını iklim koşulları belirler.
Buna göre tropikal bölgelerde hangi dış kuvvetin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Akarsu B) Buzul C) Rüzgâr
D) Volkanizma E) Dalga
2. Yeryüzünü şekillendiren bazı kuvvetler aşağıda verilmiştir.
I. Volkanizma II. Orojenik hareketler III. Akarsu IV. Deprem V. Dalga
Bunlardan hangi ikili enerjisini Güneş’ten alır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve V D) IV ve V E) I ve V
3. Rüzgârlar yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan dış kuvvetlerden biridir.
Şekil oluşturma açısından rüzgârın yeryüzünde en etkili olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağlık alanlar B) Deniz kıyıları C) Bitki örtüsünden yoksun alanlar
D) Buzullarla kaplı alanlar E) Düz araziler
4. Aşağıdakilerden hangisi paleozoik döneme ait bir özelliktir?
A) Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağlarının oluşumu
B) Alp kıvrım dağlarının oluşumu
C) Kıtaların ve okyanusların oluşması
D) Pangea’nın ikiye ayrılması
E) İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın oluşması
5. Aşağıda verilen ikili şekil gruplarından hangisinin oluşumunda aynı kuvvet etkili olmuştur?
A) Menderes – Barkan B) Kıyı oku – Birikinti konisi
C) Tombolo – Dev kazanı D) Delta – Vadi
E) Peri bacası – Sander düzlükleri
6. Kıyı oku, aşağıdaki kuvvetlerden hangi ikilinin etkisiyle meydana gelir?
I) Dalga II) Rüzgâr III) Kıyı akıntısı
IV) Akarsu V) Gelgit
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) III ve IV E) IV ve V
7. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak yanlış olanını işaretleyiniz.
A) Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde enine kıyılar oluşur.
B) Buzul vadilerinin deniz sularıyla istila edilmesi sonucu fiyortlu kıyılar meydana gelir.
C) Dağların denize paralel uzandığı kıyı tipine boyuna kıyı denir.
D) Deltaların alçak bölümlerinin deniz suları altında kalması sonucu marş kıyıları meydana gelir.
E) Ria tipi kıyılar, kıyıya dik uzanan akarsu vadilerinin deniz suları altında kalması sonucu oluşur.
8. Yandaki şekil üzerinde A’da yatay duruşlu tabakalar, B ve C’de ise ok yönündeki basınçların etkisiyle meydana gelen olaylar ve şekiller gösterilmiştir.
Bu durumu aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olarak ifade etmektedir?
A) Tabakalar yatay duruşlu iken daha sonra meydana gelen basınçların etkisiyle yükselerek su yüzüne çıkmıştır.
B) Basınçların etkisiyle yatay tabakaların boyları uzamıştır.
C) Yatay tabakalar önce kıvrılmış daha sonra kırılmıştır.
D) Yatay tabakalar epirojenik hareketlerin doğurduğu basınçların etkisiyle kıvrılmış ve kırılmıştır.
E) Yatay tabakalar tektonik hareketler sırasında ortaya çıkan basınçların etkisiyle kıvrılmış ve kırılmıştır.
EŞLEŞTİRME
Aşağıda yer şekillerinden 6 tanesi fotoğraflarla gösterilmiştir. Bu fotoğrafların, 1’den 8’e kadar numaralandırılmış olan yer şekillerinin hangisine ait olduğunu bularak eşleştirmeyi yapınız.
 Reklamlar

Facebook

Üst