Coğrafya 12 Sayfa 64-65 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Ülkemizde niçin coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir?

v Türkiye coğrafyasını daha iyi öğrenmek ve öğretmek
v Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek
v Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri dikkate alarak yeniden düzenlemek
v Bölge özelliklerini daha iyi analiz ederek ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak
v Bölge ayırımında uluslararası coğrafi standartlardan yararlanmak ve günün şartlarına uygun hâle getirmek
v Farklı kriterlere göre oluşturulmuş ve karışıklığa yol açan bölge ayrımını ortadan kaldırmak
v Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha çabuk çözülmesini sağlamak amacıyla coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir.
Kitabınız sayfa 59 da bu bilgiler mevcut…

2-Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşunu hazırlayan şartlar nelerdir?

Dünya coğrafyasında ülkemizin sahip olduğu coğrafi özellikleri en iyi şekilde tesbit etmek bunlarla ilgili stratejik kararların alınmasında yardımcı olmak,mevcut zenginliklerimizin yeni kuşaklara aktarılması korunması ve geliştirilmesi amacıyla eksikliği hissedildi.
Türkiye’de coğrafyanın ve diğer bilimlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak.

3-Türkiye bölgeler haritası ile Türkiye fiziki haritası arasında ne gibi benzerlikler bulunmaktadır?
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında denize paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları benzer bir noktadır.
Marmara bölgesinde ise yükselti az ve yer şekilleri son derece sadedir ve bu bölgelerimiz harita da yeşil renk ile ayırt edilebilmektedir.
Ege bölgesinde ise kıyıya paralel uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları yer almaktadır.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir.
Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla ve dağlık alanlar fazladır ve bu bölgelerimiz harita da koyu kahverengi renklerin yoğunluğu ile ayırt edilebilmektedir.
Türkiye'nin yüzey şekilleri ve iklim bakımından farklı bölgelerini gösteren haritalar ile bölge haritası arasında ana çizgileriyle büyük benzerlik vardır.
Okan hocamıza bu tesbitler için teşekkür ediyoruz.
4-Ülkemizin farklı bölgesel özelliklere sahip olduğu eskiden beri bilinmesine karşın neden coğrafi bölge ayrımına gidilmesi söz konusu olmamıştır?
Ülke içinde bölge ayrımına gidilmesi yanlış anlaşılmalara ve ayrımcılığa yol açacağından ve ülkenin parçalanmasını kolaylaştıracağından dolayı coğrafi bölge ayrımına daha önce gidilmemiştir. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde coğrafi bölge ayrımı yoktur. Bu durum ortadan kaldırılmalı ve bu ayrımdan ülkemizde de vazgeçilmelidir.

5-Coğrafi bölge ile idari bölüm arasında ne gibi farklar vardır?

Türkiye, idari ve mahalli şartlar göz önünde bulundurularak çeşitli idari bölümlere ayrılmıştır. Buna göre yurdumuz, illere, iller ilçelere, ilçeler ise köylere ayrılmıştır. Bunlara Mülki İdare Bölümleri denir. İdari bölümlerin tespitinde coğrafi durumları, ekonomik şartları, kamu hizmetlerinin gerekleri ve ulaşım durumları dikkate alınmaktadır. İdari bölümlerin sınırlarının tespitinde, o bölümün coğrafi (doğal, beşeri ve ekonomik) özelliklerinden çok, ülke hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi göz önünde tutulur. Bu nedenle idari il sınırları ile coğrafi bölge sınırları çakışmaz. Bazı illerimizin toprakları bütünüyle bir coğrafi bölgenin sınırları içinde yer alırken, bazı illerimizin toprakları iki veya daha fazla coğrafi bölgede yer alabilir. Örneğin; Antalya ili, bütünüyle Akdeniz Bölgesi içinde kalırken, Erzurum ili iki, Bilecik ili ise dört bölge içinde yer alır. Fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile diğer yerlerden ayrılan kendi sınırları içerisinde benzerlik gösteren alanlara coğrafi bölge denir.

6-Coğrafi bölge ile tarım bölgesi arasında ne gibi farklar vardır?

Tarım bölgesi; benzer iklim koşulları ve toprak özellikleri nedeniyle kendi içinde benzer tarımsal faaliyetler yapılan ve çevresinden ayrılan alanlardır. Bu bölgeler oluşturulurken yalnızca yapılan tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurulur.
Coğrafi bölgelerin oluşumunda ise doğal faktörler (Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü), beşerî faktörler (Nüfus, Yerleşme) ve ekonomik faktörlerin (Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm) hepsi göz önünde bulundurulur
Ülkemizin Tarım Bölgeleri:
Karadeniz Kıyıları:
Kış ılıklığına ve bol neme gereksinim duyan çay,
Fındık, mısır ile tütün, sebze, meyve, keten, kenevir, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil yetişir.
Akdeniz ve Kıyı Ege : Akdeniz iklimine uyumlu olan, turunçgiller, zeytin, incir, susam, pamuk, pirinç, turfanda sebzeler, muz, çekirdeksiz üzüm, tütün gibi ürünler yetiştirilir.
Marmara: Geçiş iklimi koşullarına bağlı olarak ürün çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Başlıca ürünleri ayçiçeği, zeytin, tütün, çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar, dut ve fındıktır.
Karadeniz Ardı: İç Anadolu ile kıyı arasında geçiş özelliği gösterir.
Yüksek yerlerinde çavdar, buğday, sulak yerlerde pirinç ve sebze yetiştirilir. Hayvancılığın geliştiği, özellikle tiftik keçisinin yoğun olarak yetiştirildiği alandır.

İç Anadolu ve Çevresi:
Bozkırların geniş yer kaplaması nedeniyle koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılık yaygındır. Yarı kurak iklim nedeniyle buğday, arpa gibi tahıllar ile fasulye, nohut gibi baklagiller yetiştirilir.

Erzurum - Kars Bölümü:
Yazların kısa ve serin geçmesi tarımsal faaliyetleri sınırlamıştır. Buğday, arpa gibi tahıllar yetiştirilir. Yaz yağışlarına bağlı olarak gür otlakların olması büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır.
Doğu Anadolu ve Dağlık Yerler: Tarım alanlarının sınırlı olduğu bu yerlerde hayvancılık ön plana çıkar. Tahıl tarımı yapılır. Sebze ve meyve üretimi önem taşımaz.
Yorumlarını kullandığım Okan Karaman hocama teşekkür ediyorum…

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bölge sınıflandırmasında kullanılan kriterler arasında yer almaz?

A)Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması
B)Yeryüzü şekilleri
C)Nüfusun dağılışı
D)Tarım ürünlerinin çeşitliliği ve dağılımı
E)Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı
Bu soru ile ilgili öğretmenler arası farklı düşünceler mevcut bu nedenle net cevap vermiyoruz...
A -C-D SEÇENEKLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİK GÖRÜŞLER BELİRTİLİYOR...
2-Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A)İklim
B)Yüzey şekilleri
C)Bitki örtüsü
D)Ekonomik faaliyetler
E)Nüfus

3-Türkiye, 1941 yılındaki I. Türk Coğrafya Kongresinde 7 bölge, 21 bölüme ayrılmıştır.
Türkiye coğrafi bölgelerine ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

A)Kıyılara göre konumu
B)Nüfus ve yerleşme özellikleri
C)Ekonomik özellikleri
D)Coğrafi koordinatları
E)Özel konum özellikleri
SORU-4-Samsun'dan Rize'ye giderken yol boyunca gördüğü bir bitki hakkında "Bu bitki Türkiye'nin her yerinde yetişir" diyen bir kişinin söz konusu bitkiyi hangi bölgede görmüş olması bu yargısını desteklemez?
A)Akdeniz B)Doğu Anadolu C)İç Anadolu
5-Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimi ile Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminin benzerlik gösteren başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarım ürünlerinin çeşitliliği
B)Dağların kıyı şeridine göre konumları
C)Maden rezervi ve çeşitliliği
D)Nüfusun yıl içindeki hareketliliği
E)Kalkınmada öncelikli yöre olması
6-Aşağıdakilerden hangisi Dicle Bölümü'yle Orta Fırat Bölümü'nün ortak özelliklerinden biridir?
A)Petrol rafinerisinin bulunması
B)Doğal göl bakımından fakir olmaları
C)Zeytin tarımının yaygın olarak yapılması
D)Şehirleşme oranının düşük olması
E)Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması
7-Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
A)Aydında incir yetiştirilmesi
B)Gemlik'te zeytin yetiştirilmesi
C)Giresun'da fındık yetiştirilmesi
D)Konya'da buğday yetiştirilmesi
E)Rize'de turunçgil yetiştirilmesi
8-İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi doğal koşullan göz önüne alınarak bölge genelinde karşılaştırıldığında, İç Anadolu Bölgesi için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)Buğday daha erken olgunlaşır
B)Tarım alanları daha geniştir.
C)Büyükbaş hayvancılık daha yaygındır.
D)Yıllık ortalama sıcaklık daha fazladır.
E)Yer şekilleri ulaşıma daha elverişlidir.

9-Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü, endüstriyel gelişim bakımından Adana Bölümü'nden daha geridedir.
Aşağıdakilerden hangisi Antalya Bölümü’nün bu durumuna bir neden olarak gösterilebilir?

A)İklim özellikleri
B)Yer şekli ve özellikleri
C)Tarım toprağının verimliliği
D)Sulama suyu miktarı
E)Tarım alanlarının kullanış biçimi
(ÖSS 1991)
10-.Marmara Bölgesi'ndeki illerin ekonomilerinde tarım, ticaret, sanayi, turizm gibi etkinlikler yer alır.
Buna göre Marmara Bölgesi'ndeki illerden hangisinin ekonomik yapısında yukarıdaki etkinliklerin tamamı yer alır ?

A)Kırklareli
B)Bursa
C)Tekirdağ
D)Bilecik
E)Sakarya
11- I.Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı vardır.
II. Kıyı kesiminde tarım ve sanayi gelişmiştir.
III. Akarsu vadilerinin eğimi azdır ve menderesler çizerek akarlar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge hangisidir?

A)Marmara Bölgesi
B)Akdeniz Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi
D)Ege Bölgesi
E)Karadeniz Bölgesi
Aşağıdaki cümlelerde bos bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1-İdari bölgeler oluşturulurken coğrafi bölgeleri oluşturan şartlar bütünü ile göz önünde bulundurulmamıştır. Dolayısı ile bazı idari birimlerin toprakları birden fazla COĞRAFİ BÖLGE içinde olabilir.
2-İç Anadolu Bölgesi Türkiye'de erozyonun en fazla olduğu bölgedir?
3-Akdeniz Bölgesi'nde KIRMIZI (TERRA-ROSA) topraklarının yaygın olarak bulunmasında, iklim şartları ile yaygın olarak görülen kireç taşları etkilidir.
4-En dağlık ve engebeli bölge DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
5-En fazla göl bulunan bölge AKDENİZ BÖLGESİ ancak Doğu Anadoluda'da göl sayısı fazladır.
6-En fazla petrol çıkarılan bölge GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
7-Ekonomik yönden en gelişmiş bölge MARMARA BÖLGESİ
8-İki farklı kıtada toprağı bulunan bölge MARMARA BÖLGESİ
9-En fazla koy ve körfez bulunan bölge EGE BÖLGESİ
10-Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölge KARADENİZ BÖLGESİ
11-Uluslararası deniz turizminin en gelişmiş olduğu bölge AKDENİZ BÖLGESİ
12-Arazi yapısı bakımından en az engebeli bölge MARMARA BÖLGESİ
13-Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge MARMARA BÖLGESİ
14-Erciyes ve Hasan dağ'ı İÇ ANADOLU Bölgesi'nde bulunur.
 Reklamlar

Facebook

Üst