toprak türleri


 1. C

  Çernezyom Topraklar ( Kara Topraklar)

  Çernezyom Topraklar ( Kara Topraklar): Yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşan topraklardır. Yıkanmanın az olduğu bu topraklar humus bakımından zengindir. Humus miktarının fazla olmasından dolayı toprak siyah bir renk almıştır. Zonal topraklar...
 2. C

  Çöl Toprakları

  Çöl Toprakları: Çöl bölgelerinde görülen topraklardır. Kimyasal çözülmenin yetersiz olmasından dolayı toprak durumu tamamlanamamıştır. Yağışın az buharlaşmanın fazla bu toprakların yüzeyinde tuz ve kireç birikerek sert bir tabaka meydana getirmiştir.. Bu topraklar sierozem olarak da adlandırılır.
 3. C

  Funda Toprağı

  Funda Toprağı: Humusça zengin esmer renkli, ağaç parçalarının çürümesiyle oluşmuş topraklar.
 4. C

  Hidromorfik Topraklar

  Hidromorfik Topraklar: Bataklık alanlarda ve taban su seviyesinin yüksek olduğu alanlarda oluşan topraklardır. Verimsiz topraklardır.
 5. C

  Halomorfik Topraklar

  Halomorfik Topraklar: Kurak ve yarı kurak bölgelerde eski göl tabanlarında suyun buharlaşmasıyla, su içerisindeki tuz ve karbonat gibi maddelerin yüzeyde birikmesiyle oluşur. Tuzlu ve tuzlu-sodalı (alkali) olmak üzere ikiye ayrılır.
 6. C

  Entisol

  Entisol: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle aşınma ya da sürekli birikmenin olduğu toprakları kapsar. En güzel örnekleri alüvyal ve kolüvyal topraklardır.
 7. C

  Kalsimorfik Topraklar

  Kalsimorfik Topraklar: Yumuşak kireç taşları ve killi kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır. Yumuşak kireçtaşları üzerinde oluşan ve koyu renkli olanlara rendzina, eski göl tabanlarında oluşanlarına ise vertisol adı verilir.
 8. C

  Kahverengi Orman Toprakları

  Kahverengi Orman Toprakları: Orta kuşak nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Geniş yapraklı orman örtüsü altında gelişen topraklardır. Humus bakımından zengin olan bu toprakların tarımsal verimliliği yüksektir. Batı Avrupa’da, Kuzey Amerika’nın batı ve doğu kıyılarında, Güney Şili ve...
 9. C

  Kolüvyal Topraklar

  Kolüvyal Topraklar: Bitki örtüsünden yoksun dağ yamaçlarında fiziksel çözülme sonucu ayrışan malzemelerin yağmur ve sel suları ile taşınarak eğimin azaldığı dağların etek kısımlarında biriktirmesiyle oluşan topraklardır. Bitki örtüsünün bulunmadığı yamaçlarda aşınmanın sürekli olması sonucunda...
 10. C

  Lığlı Toprak

  Lığlı Toprak : Akarsuların taşıyıp yığdığı kum, mil, kil ve çakıllardan oluşan toprak. Alüvyonlu toprak.
 11. C

  Lös Topraklar

  Lös Topraklar: Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği ince taneli malzemelerin oluşturduğu topraklardır. Genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. Mineral yönüyle zengindir. Kolay aşındırılabilen topraklardır.
 12. C

  Mollisol

  Mollisol: Orta enlemlerde görülen organik madde yönünden oldukça zengin yumuşak topraklardır. En güzel örneği kestane renkli topraklardır.
 13. C

  Morenler

  Morenler: Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Bu topraklara buzultaş adı da verilir. Buzullar aşındırıp taşıdıkları malzemeleri eridikleri yerlerde biriktirmesiyle oluşurlar. Moren topraklarına kalıcı kar sınırında ve kutuplarda görülür. Mineralce zengindirler ancak sıcaklık...
 14. C

  Nemli Bölge Toprakları

  Nemli Bölge Toprakları: Yağışın çok olduğu bölgelerde oluştuğu için tuz ve kireç gibi minerallerin toprağın alt tabakalarında kaldığı topraklardır.
 15. C

  Nötr Toprak

  Nötr Toprak : ph= 7 olan. Asit veya alkali olmayan toprak.
 16. C

  Oksisol

  Oksisol: Oksit yönünden zengin olan tropikal bölge topraklarıdır. Toprak organik madde bakımından fakirdir. En güzel örneği laterit topraklardır.
 17. C

  Otokton Topraklar

  Otokton Topraklar : Aşınıp ayrışan kayaçların taşınmadan, bulunduğu yerde kalması ile oluşan ( yerli ) topraklar.
 18. C

  Podzol Topraklar

  Podzol Topraklar: Nemli ve soğuk iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşan topraklardır. 60° enlemleri çevresinde görülür. Aşırı yıkanmadan dolayı toprak kül rengindedir. Yıkanmanın fazla olduğu bu topraklar humus bakımından fakirdir. Sibirya, Avrupa kuzeyi, İskandinavya ve...
 19. C

  Permafrost

  Permafrost: Yüksek enlemlerde sürekli donmuş halde bulunan toprak.
 20. C

  Regosoller

  Regosoller: Dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların biriktirdiği kum depoları ve volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde gelişen topraklardır.
Üst